Algemene Voorwaarden DenimX

1. Definities

1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van DenimX
2. Website: de website www.denimx.nl (DenimX), onderdeel van DenimX B.V., gevestigd te Maastricht, Nederland onder KvK nr. 68157878 en alle andere websites van DenimX B.V.
3. Klant: een privépersoon of een persoon die rechtsgeldig een onderneming vertegenwoordigt en met wie DenimX een Overeenkomst is aangegaan
4. Partijen: DenimX en Klant samen
5. Producten: alle producten die DenimX via de Website verkoopt
6. Bestelling: het bestellen van één of meer Producten via de Website of aanvaarding van een Offerte
7. Offerte: een aanbod van DenimX aan de Klant voor de koop van een groter aantal Producten en/of voor specifiek maatwerk waaronder gepersonaliseerde Producten
8. Orderbevestiging: de e-mail die DenimX aar u stuurt met de aanvaarding van uw Bestelling
9. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen u en DenimX voor de aankoop van één of meer Producten

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, Overeenkomsten en leveringen van Producten door of namens DenimX.
2. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is beschikbaar op de Website.
3. Door te bevestigen dat u deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en aanvaard wanneer u een Bestelling plaatst via de Website, bevestigt u uw onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
4. Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met de Bestelling en de Orderbevestiging de Overeenkomst tussen u en DenimX voor de levering van Producten.
5. Partijen kunnen alleen afwijken van deze Algemene Voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
6. DenimX sluit de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
7. Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, de Producten of uw Bestelling, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website of stuur een e-mail naar info@denimx.nl.

3. Algemene Productinformatie

1. DenimX levert redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie over Producten op de Website volledig accuraat is. DenimX garandeert echter niet dat er geen fouten zijn in de omschrijving en/of prijsstelling van de Producten.
2. DenimX spant zich naar redelijkheid in om de eigenschappen van Producten, inclusief de van toepassing zijnde kleuren, nauwkeurig weer te geven. DenimX kan echter niet garanderen dat het geleverde Product volledig overeenkomt met het Product dat op de Website wordt weergegeven aangezien de weergave afhangt van uw computersysteem en de gekozen instellingen.
3. DenimX behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie over Producten (inclusief informatie over prijzen, beschrijving en beschikbaarheid) op de Website te wijzigen. Wijzigingen in prijs, beschikbaarheid of beschrijving van producten hebben echter geen invloed op reeds geplaatste en geaccepteerde bestellingen.

4. Bestellingen plaatsen

1. Door een bestelling op de Website te plaatsen, bevestigt u dat u wettelijk bevoegd bent om een bindende Overeenkomst aan te gaan en dat de informatie die u verstrekt wanneer u een Bestelling plaatst waar, nauwkeurig, actueel en volledig is.
2. Om een bestelling te plaatsen, selecteert u de gewenste Producten op de Website, plaatst u de Producten in uw winkelwagentje, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en betaalt u voor de producten. DenimX kan geen bestellingen accepteren die op een andere manier zijn geplaatst dan hierboven beschreven, tenzij schriftelijk of via e-mail onderling anders overeengekomen, bijvoorbeeld door middel van een getekende Offerte.
3. Voordat u kunt afrekenen dient u ingelogd te zijn of in te loggen op uw account, een account aan te maken of aangeven dat uw wilt afrekenen zonder account aan te maken. In het geval de Klant een Offerte aanvraagt voor aankoop van een groter aantal en/of gepersonaliseerde Producten dient een aparte bedrijfsaccount te worden aangemaakt.
4. Door een Bestelling te plaatsen, verzoekt u ons om de door u geselecteerde Producten aan u te verkopen. Bestellingen via de Website zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en acceptatie door DenimX. DenimX kan op elk moment en naar eigen goeddunken weigeren uw bestelling te accepteren, inclusief maar niet beperkt tot de gevallen waarin:

• De Website een fout bevat met betrekking tot de Producten die u heeft besteld (bijvoorbeeld een fout met betrekking tot de prijs of beschrijving van de Producten);
• de door u bestelde Producten niet langer beschikbaar zijn via de Website;
• u onjuiste informatie heeft verstrekt.

5. DenimX is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor het terugtrekken van Producten van
de Website, het verwijderen of bewerken van materiaal of inhoud van de Website en het weigeren om een Bestelling te verwerken of het opschorten van een transactie nadat deze is afgehandeld.
6. Indien DenimX uw Bestelling niet kan accepteren of verwerken, zal DenimX zo spoedig mogelijk per e-mail contact met u opnemen.
7. Voor Offertes van DenimX gelden de volgende voorwaarden:

• Aanbiedingen van DenimX zijn vrijblijvend, tenzij in de Offerte uitdrukkelijk anders vermeld.
• Een Offerte is maximaal 3 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in de Offerte staat vermeld.
• Als de Klant een Offerte niet binnen de gestelde termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod.
• Aanbiedingen gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.
• Bij een aanvaarding van een vrijblijvende Offerte behoudt DenimX zich het recht voor de Offerte alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
• Mondelinge aanvaarding door de Klant verbindt DenimX slechts, nadat de Klant de Offerte heeft ondertekend (bij voorkeur digitaal) en aan DenimX heeft geretourneerd.
• Na aanvaarding van de Offerte ontvangt de Klant een Orderbevestiging waarin de nadere betaalcondities staan vermeld.
• Betaling van de Producten dient binnen de in de Offerte aangegeven betaaltermijn te zijn voldaan.

5. Niet-beschikbare producten

DenimX doet al dat wat redelijkerwijs mogelijk is om ervoor te zorgen dat de informatie over Producten die op de Website wordt weergegeven correct is. Wanneer u een Bestelling plaatst, is het echter mogelijk dat bepaalde Producten niet meer op voorraad zijn. Als DenimX niet in staat is om u de bestelde Producten binnen 14 dagen na de datum van uw Bestelling te leveren, zal DenimX de Bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren en u de betaling voor de Producten in de geannuleerde Bestelling terugbetalen.

6. Prijzen

1. Alle prijzen die DenimX vermeldt op de Website zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals betaalkosten en bezorgkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of partijen anders overeenkomen.
2. Zodra u een Bestelling plaatst, ontvangt u een Orderbevestiging waarin de prijzen worden bevestigd.
3. Bezorgkosten zijn voor rekening van de Klant, zijn afhankelijk van omvang en gewicht van de Bestelling en de plaats van levering en worden vermeld voordat u uw Bestelling plaatst. Hiervan kan worden afgeweken indien partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt.
4. Alle prijzen die DenimX hanteert voor haar Producten op de Website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kunnen door DenimX te allen tijde worden gewijzigd zonder dat zij hiervoor verantwoording schuldig is.
5. Verhoging van kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die DenimX niet kon voorzien ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.
6. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 4, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

7. Betaling

1. DenimX accepteert betalingen via iDeal, PayPal, Credit/Debit card, iDeal, Bancontact en SOFORT Banking.
2. Als u met een bankpas of creditcard betaalt, moet u uw kaartgegevens opgeven wanneer u uw bestelling plaatst. Uw bankpas of creditcard pas wordt gedebiteerd voor de totale waarde van uw bestelling op het moment dat uw Bestelling door u wordt geplaatst.
3. DenimX zal uw Bestelling niet accepteren of de Producten aan u leveren totdat uw creditcard- of debetkaart uitgever de betaling van de bestelde Producten heeft geautoriseerd. Indien de uitgever weigert om de betaling goed te keuren, is DenimX niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering van de Producten.
4. Voor betaling via een factuur gelden de volgende voorwaarden:

• Betaalt de Klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is DenimX gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
• Wanneer de Klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan DenimX.
• De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit van vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
• Wanneer de Klant niet tijdig betaalt, mag DenimX zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
• In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van DenimX op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
• Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst door DenimX, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan DenimX te betalen.
• Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft DenimX het recht om verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
• Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de Klant een verlate levering niet aan DenimX kan tegenwerpen.

8. Levering

1. Levering van Producten vindt plaats op het door de Klant opgegeven afleveradres.
2. Alle documenten ten aanzien van uw Levering worden alleen per e-mail verzonden naar het emailadres dat u heeft opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling.
3. Producten die zijn besteld op de Website kunnen wereldwijd worden geleverd.
4. Levering vindt plaats door een door DenimX gekozen en aangewezen vervoerder en kan per land verschillen.
5. DenimX spant zich in om de Producten binnen de op de Website aangegeven levertijd te leveren. Deze levertijden zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. De levertijd vangt aan nadat DenimX de Bestelling schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd aan de Klant.
7. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij DenimX niet binnen 14 dagen, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, informatie over de levertijd kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
8. De Klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde Producten tijdig kan plaatsvinden.
9. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de Klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan DenimX niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
10. Het eigendom en het risico van verlies, schade en diefstal van de Producten worden aan de Klant overgedragen op het moment van levering.

9. Garantie

1. DenimX biedt een garantie van één jaar op alle Producten die verkrijgbaar zijn op dan wel geleverd zijn via de Website.
2. De garantie met betrekking tot Producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4. In het geval dat een Product defect is, kunt u uw recht op garantie uitoefenen door ons per email op de hoogte te stellen en het defecte Product terug te sturen naar DenimX volgens de procedure beschreven in paragraaf 12.
5. Als DenimX vaststelt dat het Product inderdaad defect is wordt het defecte product gerepareerd of vervangen door een identiek product of, indien niet of niet langer voorradig, een zo goed als mogelijk gelijkend product.

10. Retourneren of ruilen

1. Producten kunnen door de Klant zonder boete en zonder verdere opgave van reden binnen 14 kalenderdagen na levering aan DenimX worden teruggestuurd, uitsluitend indien de Producten niet zijn gedragen c.q. gebruikt. DenimX zal na retournering het Product controleren op eventueel gebruik.
2. Verzendkosten zijn voor rekening van de Klant tenzij DenimX aantoonbaar een fout heeft gemaakt. In dat geval worden de verzendkosten betaald door DenimX.
3. Het retouradres van DenimX is:

DenimX
Bergerstraat 37
6226 BA Maastricht
Nederland

Bij retourneren of ruilen dienen uw naam en bestelnummer op een ‘Modelformulier voor herroeping’ te worden vermeld. Tevens dient u op dit formulier aan te geven of u terugbetaling wenst of het Product wenst te ruilen tegen een identiek of vergelijkbaar Product. Het ‘Modelformulier voor herroeping’ is te downloaden via de Website en dient aan de retourzending te worden bijgevoegd.
4. In het geval u kiest voor terugbetaling zal DenimX het bedrag van uw aankoop, mogelijk vermeerderd met de verzendkosten conform hetgeen is gesteld in lid 2, binnen 1 tot 2 weken (terug-)storten op uw bankrekening.

11. Aansprakelijkheid

1. De Producten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als armband om de pols of als beschermhoes c.q. tas voor het opbergen, dragen en/of vervoeren van laptops, I-Pads, boodschappen, schrijfwaren, etc. De producten zijn niet gemaakt voor welk ander gebruik dan ook.
2. De Producten van DenimX kunnen onderdelen bevatten die verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken en zijn daarom niet geschikt voor gebruik door kinderen onder de vier (4) jaar.
3. Schade welke naar uw mening het gevolg is van opzet of grove schuld van DenimX dient zo snel mogelijk na het ontstaan van de schade schriftelijk aan DenimX te worden gemeld. Schade die niet zo snel mogelijk aan DenimX wordt gemeld kan niet worden vergoed, tenzij u aannemelijk kunt maken dat u de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
4. DenimXis uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid zijdes DenimX.
5. Indien DenimX aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst.
6. DenimXis nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing of schade aan derden.
7. Indien DenimX aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van DenimX vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
9. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst en/of opschorting van enige plicht.

12. Klachten

1. De Klant dient een door DenimX geleverd Product direct na levering zo goed mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Beantwoordt een geleverd Product niet aan hetgeen de Klant redelijkerwijs van de Overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant DenimX daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na constatering van de tekortkoming(en), op de hoogte stellen door het sturen van een e-mail aan sales@denimx.nl waarin de Klant op een zo gedetailleerd mogelijke wijze de tekortkoming beschrijft, zodanig dat DenimX in staat wordt gesteld hierop adequaat te reageren.
2. De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op de Overeenkomst tussen partijen.
3. Na ontvangst van de klacht zal DenimX hierop zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen reageren.

13. Recht van reclame

1. Zodra de Klant in verzuim is, is DenimX gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde, aan de Klant geleverde producten.
2. DenimX roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de Klant de Producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan DenimX, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de Producten komen voor rekening van de Klant.

14. Eigendomsvoorbehoud

1. DenimX blijft eigenaar van alle geleverde Producten totdat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van DenimX op grond van wat voor met DenimX gesloten Overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan DenimX zich beroepen op haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de Producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien DenimXeen beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de Overeenkomst als ontbonden en heeft DenimX het recht om een schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

15. Vrijwaring

De Klant vrijwaart DenimX tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door DenimX geleverde Producten.

16. Recht op ontbinding

1. De Klant heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden wanneer DenimX toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door DenimX niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat DenimX in verzuim is.
3. DenimX heeft het recht de Overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant zijn verplichting uit de Overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt, dan wel indien DenimX kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

17. Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde artikel in 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van DenimX in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Klant niet aan DenimX kan worden toegerekend in een van de wil van DenimX onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van DenimX kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); wanprestaties en overmacht toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; pandemieën, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden, werkonderbrekingen, nalaten door de Klant om DenimX van een juist afleveradres te voorzien dan wel een adreswijziging tijdig door te geven.
3. Bij het zich voordoen van een dergelijke overmachtssituatie zal DenimX de Klant zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte stellen.
4. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor DenimX één of meer verplichtingen naar de Klant toe niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat DenimX er weer aan kan voldoen.
5. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
6. DenimXis in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als DenimX uit de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

18. Wederverkoop van producten

1. De Producten van DenimX worden alleen gedistribueerd via de Website en via geselecteerde winkels van geautoriseerde verkopers van DenimX.
2. U mag uzelf niet voorstellen als een geautoriseerde wederverkoper of gekwalificeerd om de Producten van DenimX door te verkopen.
3. DenimX behoudt zich het recht voor om de aanvaarding van uw Bestelling te weigeren indien zij een redelijk vermoeden heeft dat u van plan bent de DenimX Producten door te verkopen.

19. Wijziging van Overeenkomst

Indien het nodig blijkt om ná het afsluiten van de Overeenkomst voor de uitvoering ervan de inhoud van de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen dan passen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan.

20. Wijziging algemene voorwaarden

1. DenimXis gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal DenimX zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
4. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de Overeenkomst op te zeggen.

21. Overgang van rechten

1. Rechten van de Klant uit een Overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van DenimX.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

22. Gevolg nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat DenimX bij het opstellen van de betreffende bepaling op dat punt voor ogen had.

23. Verwerking van persoonlijke gegevens

Door uw Bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat DenimX de gegevens die u verstrekt tijdens het plaatsen van de Bestelling op de Website opslaat, verwerkt en gebruikt voor het afhandelen van de Bestelling. Dit gebeurt conform de Privacyverklaring DenimX en is in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming AVG. De Privacyverklaring DenimX is terug te vinden en te downloaden op de Website.

24. Intellectuele eigendomsrechten

De DenimX handelsmerken, of ze nu figuratief zijn of niet, en alle andere merken, illustraties, afbeeldingen en logo's die voorkomen op de Website en haar Producten, accessoires of verpakkingen, al dan niet geregistreerd, zijn en blijven het exclusieve eigendom van DenimX. Het is ten strengste verboden om handelsmerken waarnaar wordt verwezen, afbeeldingen, afbeeldingen en logo’s op enigerlei wijze volledig, gedeeltelijk of gewijzigd, te reproduceren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DenimX. Overtreding van dit verbod kan worden vervolgd.

25. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

1. Op iedere Overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar DenimXis gevestigd/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

CONTACT

Stuur bij vragen een e-mail naar info@denimx.nl.
DenimX | DenimX B.V.
Bergerstraat 37, 6226 BA Maastricht, KVK number: 68157878

DenimX V20220314

Updating…
  • Geen producten in je winkelwagen.
BLIJF OP DE HOOGTE